Statut


Regulamin Studenckiego Koła Naukowego Inżynierów Środowiska KRECIK

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Politechniki Świętokrzyskiej

Niniejszy regulamin został sformułowany przez zarząd Koła i wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu Studenckiego Naukowego Koła Inżynierów Środowiska Krecik do rejestru przez J. M. Rektora Politechniki Świętokrzyszkiej.

I. Postanowienia ogólne

1. Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska Kreci zwane dalej Kołem, jest organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym.

2. SKN Inżynierów Środowiska Krecik jest organizacją naukową studentów PŚk i działa przy kierunku Inżynieria Środowiska, na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. Nadzór sprawuje Prezes Koła w porozumieniu z Opiekunem.

3. Siedziba Koła: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce.

4. Znakiem graficznym Koła jest logo o wyglądzie krecika trzymającego łopatę w ręce wyglądającego z rury z napisem PŚk posiadającego kask budowlany na głowie.

5. Działalność Koła Krecik finansowana jest z funduszy własnych, przydzielonych przez Uczelnię oraz innych, na które wyraził zgodę Zarząd w porozumieniu z opiekunem Koła.

II. Cele i zadania

1. Podnoszenie wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju,

2. Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z tematyką inżynierii środowiska (przede wszystkim technikami bezwykopowymi),

3. Przygotowanie do realizacji prac dyplomowych na jakościowo wysokim poziomie,

4. Propagowanie działalności i osiągnięć Koła w środowisku studenckim,

5. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi o podobnej tematyce.

III. Członkowie. Prawa i obowiązki

1. Członkiem Koła może zostać każdy student Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, zainteresowany problematyką z zakresu inżynierii środowiska,

2. Ubiegający się o przyjęcie do Koła zgłasza się do Zarządu na rozmowę kwalifikacyjną. Decyzję o przyjęciu podejmuje zarząd w porozumieniu z opiekunem Koła.

3. Obowiązkiem członka Koła Naukowego jest:

• Czynny udział w pracach Koła, realizowanie celów, zadań programowych i uchwał

• Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i osiągnięciami z pozostałymi

• Dbanie o powierzony sprzęt

• Dążenie do podwyższania swojej wiedzy i kwalifikacji

4. Członek ma prawo

• Wybierać i być wybranym do władz Koła

• Wpływać na kształtowanie działalności Koła i kierunki jego działalności

• Korzystać ze sprzętu Uczelni w tym zakresie

5. Członkostwo Koła ustaje wskutek:

• Dobrowolnego wystąpienia z Koła

• Zaprzestania działalności w pracach Koła w okresie 3 miesięcy. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Koła podejmuje zebranie członków bezwzględna większością głosów

• Korzystać ze sprzętu Uczelni w tym zakresie

6. Członkowie Koła wyklucza się w przypadku, gdy:

• Postępowanie jego jest sprzeczne z zasadami członkostwa w Kole

• Z chwilą utraty praw studenckich. Decyzję o wykluczeniu z Koła podejmuje się na zebraniu członków Koła w wyniku głosowania bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków uprawnionych do głosowania

7. Przewiduje się wyróżnienia w postaci dyplomów i nagród dla najaktywniejszych Członków Koła. O przyznaniu nagrody jak i jej formie decydują Członkowie podczas Walnego Zebrania.

IV. Władze Koła

1. Władze Koła wybierane są większością głosów na kadencję roczną w drodze głosowania na Walnym Zebraniu, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku trudności dojścia do kompromisu w wyborze na stanowisko prezesa, zostaje nim osoba o największych dokonaniach i dorobku Koła

3. Władzami Koła są:

• Prezes

• Sekretarz

• Skarbnik

4. Kadencja władz Koła trwa od początku do końca danego roku akademickiego

5. Zarząd Koła uprawniony jest do reprezentowania Koła w porozumieniu z opiekunem i kompetentny we wszystkich sprawach dotyczących Koła

6. W przypadku nie wywiązania się przez władze Koła z nałożonych na nie obowiązków mogą być one odwołane na Walnym Zebraniu członków Koła bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. Zebranie, które odwołuje władze Koła wybiera równocześnie nowe władze.

V. Opiekun SKNK

1. Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Świętokrzyskiej

2. Opiekuna Koła powołuje i odwołuje Rektor lub dziekan PŚk

3. Opiekun Naukowy jest odpowiedzialny przed Władzami Uczelni i Wydziału za działalność Koła Naukowego

4. Opiekun zatwierdza tematy badawcze podejmowane przez Koło i merytorycznie pomaga w ich realizacji

VI. Warunki i sposób rozwiązania Koła

1. Koło może być rozwiązane przez władze Uczelni w przypadku braku celowości jego działania

2. Koło rozwiązuje się samoistnie w przypadku, gdy liczba członków jest mniejsza niż trzy osoby lub też nie zauważa się prowadzenia działalności przez Koło w okresie danego roku

3. Członkowie Koła mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu Koła bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

VII. Tryb uchwalania regulaminu i jego zmian

1. Zmiany w niniejszym regulaminie może dokonać Walne zebranie członków Koła, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków, bezwzględną większością głosów.